Stoisko targowe Targi rEKOdzieła

200.00 350.00 

Stoisko targowe Targi rEKOdzieła to przestrzeń dla Wystawców podczas dorocznych Targów rEKOdzieła.

Organizowane są one cyklicznie już od kilku lat i wpisały się znakomicie zarówno w potrzeby rękodzielników tworzących naturalne produkty, jak i konsumentów poszukujących przedmiotów codziennego użytku tworzonych sercem.

Targi Eko-Rękodzieła odbędą się w sobotę 31 Lipca 2022 w Parku Przygody Sniper, przy ulicy Sikorskiego 1A, od 10.00 do 17.00.

Więcej o produkcie przeczytasz poniżej↓

Wyczyść

Otrzymaj aż 35 Punkty.

SKU: Brak danych Kategoria:

Stoisko targowe Targi rEKOdzieła to przestrzeń dla Wystawców podczas dorocznych Targów rEKOdzieła.

Organizowane są one cyklicznie już od kilku lat i wpisały się znakomicie zarówno w potrzeby rękodzielników tworzących naturalne produkty, jak i konsumentów poszukujących przedmiotów codziennego użytku tworzonych sercem.

Targi Eko-Rękodzieła odbędą się w sobotę – 31 lipca 2022 w Parku Przygody Sniper, przy ulicy Sikorskiego 1A, od 10.00 do 17.00.

Przeznaczone są one dla Wystawców tworzących WYŁĄCZNIE NATURALNE przedmioty. Promujemy ekologię, miłość do planety ziemia, less i zerowaste oraz wszelkie działania mające za zadanie poprawić jakość życia naszej planety. Foliowym opakowaniom i plastikowym produktom serdecznie dziękujemy – nie ma tu na nie miejsca!

W cenie stoiska Wystawca otrzymuje przestrzeń targową, ale również pewność zastosowania szeregu zabiegów marketingowych mających na celu zebranie jak największej ilości odwiedzających. Poprzednie edycje pokazały, że Olsztyn zachłannie czeka na podobne eventy i ceni sobie jakość produktów, które wystawiane są każdego roku podczas Targów rEKOdzieła!

Do wyboru są dwa rozmiary stoisk: 1×2 m lub 2x3m W opcji można dokupić namiot wraz ze stołem i ławką. Pozostałe stoiska są do własnego zagospodarowania.

Wykupienie stoiska równoznaczne jest z akceptacją regulaminu i zobowiązaniem do jego przestrzegania, dlatego zachęcamy do dokładnego zapoznania się z załączonym regulaminie*

Po złożeniu zamówienia oraz jego opłaceniu wyślemy pozostałe niezbędne dokumenty do realizacji zamówienia, włącznie z prośbą o dosłanie nam opisu i zdjęć niezbędnych do promowania Wystawcy w mediach społecznościowych, oraz innych kanałach promocji.

*Targi odbywają się czasami na świeżym powietrzu, czasami w zamkniętych przestrzeniach, dlatego w regulaminie znajdują się też zapisy np. o montażu do ścian, czy elektryce, co nie ma miejsca podczas edycji na zewnątrz.

Regulaminu uczestnictwa w targach „rEKOdzieło”

Olsztyn 31.07.2022 4.

I. Definicje

Targi – projekt targowy pod nazwą Targi rEKOdzieło, Olsztyn 31.07.2022 r

Wystawca – podmiot gospodarczy – przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, będący stroną umowy zawieranej z konsumentem, w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Miejsce Targów Park Przygody Sniper – ul. Sikorskiego 1A, Olsztyn

Opłata – opłata (jako kwota netto) z tytułu uczestniczenia w Targach, w wysokości jaka wynika z pakietu (w tym wybranej powierzchni wystawowej).

Organizator Zmydlona Małgorzata Białoszewska, Stawigudzka 7/62, 10-687 Jaroty [Zmydlona.pl], NIP: 745-166-59-52, z którym Wystawca zawiera Umowę.

Regulamin – niniejszy regulamin dostępny na stronie internetowej Organizatora: www.zmydlona.pl

Strona Organizatora – strona internetowa Organizatora: www.zmydlona.pl

Stoisko – powierzchnia wystawiennicza przyznana Wystawcy w Miejscu Targów zgodnie z Umową.

Strona/Strony – Wystawca lub Organizator

Umowa – warunki uczestniczenia w Targach, zaakceptowane przez Strony wraz z z Regulaminem poprzez zakup w sklepie Organizatora stanowi całkowitą umowę pomiędzy Stronami.

II. Warunki ogólne

1. Regulamin Uczestnictwa w Targach obowiązuje wszystkich Wystawców.

Regulamin nie ma zastosowania do konsumentów w rozumieniu art. 22 [1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121).

2. Regulamin stanowi integralną część Umowy, zawartą pomiędzy Stronami; Regulamin jest dostępny na Stronie Organizatora.

3. W Targach biorą udział Wystawcy, których przedmiot działalności oraz oferta targowa odpowiada przedmiotowi i zakresowi Targów. Organizator może wyrazić zgodę na uczestnictwo w Targach Wystawców o innym profilu działania.

III. Warunki uczestnictwa

1. Wystawca zgłasza drogą elektroniczną (e-mail) na adres Organizatora podany na Stronie Organizatora, wolę uczestniczenia w Targach, wskazując wybrany pakiet, w tym powierzchnię Stoiska, dane do faktury: nazwa podmiotu, adres, NIP/REGON, nr wpisu do KRS, zasady reprezentacji zgodne z KRS.

2. Uczestniczenie w Targach jest uzależnione od dokonania Opłaty na zasadach określonych w Umowie.

3. Wystawca przyjmuje do wiadomości, iż wybór miejsca wystawowego uzależniony jest od kolejności zgłoszenia udziału.

IV. Zasady uczestniczenia w Targach

1. Udział w Targach; przydział Stoiska

1) Wystawca bierze udział w Targach we własnym imieniu zgodnie z Umową. Bez pisemnej zgody Organizatora, udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, nie jest uprawniony do oddawania do użytkowania lub podnajmowania przyznanego mu Stoiska w całości lub w części osobom trzecim. Na jednym Stoisku może być obecny wyłącznie jeden Wystawca.

2) Przydzielenie Stoiska. Stoisko jest przydzielane przez Organizatora stosownie do kolejności wpływu zgłoszenia a jeśli nie doszło do zawarcia Umowy, to Stoisko przypada innemu Wystawcy, zgodnie z kolejnością zgłoszeń, który o to Stoisko wystąpił. Informacja o dostępności Stoisk będzie podana drogą mailową przez Organizatora.

3) Zmiana lokalizacji przydzielonego Stoiska. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji przydzielonego Stoiska jeśli okaże się to konieczne ze względów projektowo-technicznych, organizacyjnych lub względów bezpieczeństwa. W takim przypadku Wystawcy nie przysługuje prawo do zgłaszania roszczenia i uzyskania odszkodowania ze strony Organizatora.

4) Dostęp do lokalizacji Targów i Stoiska . Warunkiem jest : a) zawarcie Umowy i dokonanie całej Opłaty, b) odebranie w dniu (i godzinie) rozpoczęcia montażu Stoisk, identyfikatorów >WYSTAWCA<, >WYKONAWCA< (Część VI ust. 1 i 2 Regulaminu).

2. Wykorzystanie dóbr intelektualnych chronionych prawem.

1) Podpisanie Umowy oznacza, iż Wystawca, jeśli przysługują mu autorskie prawa majątkowe do znaków towarowych lub innych elementów chronionych prawem autorskim, udzielił zgody na używanie nazwy jego firmy, używanych znaków towarowych (logotypu) lub innych elementów chronionych prawem autorskim przez Wystawcę, ale wyłącznie dla celów związanych z realizacją Targów, w tym w zakresie wskazania Wystawców, opisu wystawionych (produkowanych lub sprzedawanych produktów). Obejmuje to w szczególności przekazanie informacji dla mediów, zamieszczenia takich oznaczeń w środkach komunikacji elektronicznej (np. strona www, facebook) oraz materiałach targowych. W przypadku, kiedy wskazane powyżej elementy używane są przez Wystawcę w ramach licencji, przez podpisanie Umowy, Wystawca potwierdza, iż ich używanie mieści w ramach uprawnieniach licencyjnych i nie zostaną naruszone jakiekolwiek prawa osób trzecich.

2) Nagłośnienie. Wykorzystanie (nadawanie) utworów muzycznych na terenie Targów (Miejscu Targów) zapewnia wyłącznie Organizator. Opłaty z tego tytułu jakie wynikają z przepisów prawa ponoszone będą przez Organizatora. Wystawca nie jest uprawniony do nagłaśniania Stoiska we własnym zakresie i rozpowszechniania (odtworzenia) utworów muzycznych (innych utworów chronionych prawem autorskim). Podjęcie takich czynności będzie traktowane, jako naruszenie warunków Umowy i daje prawo do wykluczenia Uczestnika z Targów. Rozpowszechnianie (odtworzenie) cudzych utworów chronionych prawem autorskim) w ramach Stoiska przez Uczestnika odbywa się wyłącznie na jego koszt i ryzyko, w tym ponoszenia konsekwencji takiego działania przewidzianych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

3. Przestrzeganie przepisów prawa przez Wystawców. Każdy Wystawca jest samodzielnym podmiotem gospodarczym i w ramach swojej działalności zobowiązany jest do przestrzegania mających zastosowanie do niego przepisów prawa, w szczególności mających zastosowanie do konsumentów oraz używanie kas fiskalnych. Odpowiedzialność Organizatora za działania lub zaniechania Wystawcy jest wyłączona.

4. Promocja Wystawcy.

1) Wystawca jest uprawniony do promocji swoich produktów tylko na terenie swojego Stoiska. Promocja poza Stoiskiem może nastąpić na zasadach ustalonych z Organizatorem.

2) Wystawca ma obowiązek do poinformowania o wydarzeniu Targi rEKOdzieła, na swoim profilu Facebookowym oraz w innych mediach społecznościowych jeśli takie posiada, dwukrotnie: na minimum 7 dni przed wydarzeniem oraz w dniu wydarzenia (poprzez udostępnienie wydarzenia).

3) Organizator ma prawo do wykonania dokumentacji zdjęciowej i filmowej podczas Targów oraz wykorzystywania tych materiałów do celów marketingowych, w tym elementów dot. Wystawców i ich produktów. Powyższy materiał może być zamieszczony na Stronie Organizatora.

V. Stoisko

1. Organizator nie zapewnia w ramach Targów jakiejkolwiek zabudowy (elementów wystawienniczych) Stoiska.

2. Wystawca wyłącznie we własnym zakresie i na swój koszt organizuje formę i sposób ekspozycji na powierzchni Stoiska.

3. Wystawca zapewni we własnym zakresie przedłużacze/przyłącza do gniazdek elektrycznych o długości minimalnej 10 m, bądź dodatkowe oświetlenie na Stoisku jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu.

4. Wystawca jest zobowiązany do zapewnienia dostępności Stoiska i obecności personelu pracującego przy Stoisku w godzinach otwarcia Targów. W przypadku opóźnień w montażu Stoiska, bądź braku personelu, Organizator ma prawo do wykluczenia Wystawcy z Targów bez obowiązku zwrotu Opłaty.

5. Przy montażu Stoiska nie ma możliwości wiercenia otworów w podłodze, ścianach, zabudowie sąsiednich Stoisk etc. Nie wyraża się również zgody na oklejanie ścian w jakikolwiek sposób.

6. Prace montażowe powinny odbywać się tylko i wyłącznie w obrębie własnego Stoiska. Wystawca jest wyłącznie odpowiedzialny za właściwe prowadzenie prac montażowych/demontażowych Stoiska, w tym do sprzątnięcia jego powierzchni. Demontaż Stoiska może nastąpić dopiero po zakończeniu (wskazany dzień, godzina) Targów.

7. Za wszelkie szkody powstałe z winy wykonawcy w czasie montażu i demontażu Stoiska odpowiada Wystawca.

7. Montaż i demontaż Stoiska przez Wystawców odbywać się będzie wyłącznie w terminach: montaż: w dniu 31.07.2022 w godzinach 7:00-9:30 , natomiast demontaż: w dniu 31.07.2022 r od godz. 17.00 do godz. 18:00. Nie ma możliwości wcześniejszego demontażu stoisk, chyba, że za zgodą Organizatora.

VI. Bezpieczeństwo na terenie Targów.

1. Przepisy przeciwpożarowe.

Wystawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania ogólnych przepisów i poleceń Organizatora (lub właściciela budynku, w którym odbywają się Targi), w szczególności w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

2. W szczególności zabronione jest:

a) palenie tytoniu i używanie otwartego ognia (także w postaci świec, palących się kadzideł), b) eksploatowanie urządzeń grzejnych takich jak: palniki gazowe, termowentylatory, itp., c) korzystanie z uszkodzonej lub prowizorycznej instalacji elektrycznej, d) organizowanie pokazów pirotechnicznych,

e) korzystanie na stoisku z czajników elektrycznych, grzałek etc; f) podłączenie do sieci elektrycznej urządzeń o łącznej mocy przekraczającej zgłoszoną Organizatorowi, e) pozostawienie bez dozoru włączonych urządzeń elektrycznych nieprzystosowanych do pracy ciągłej, g) wnoszenie na tereny targowe materiałów łatwopalnych, żrących, toksycznych lub innych podobnych i chemikaliów, h) przechowywanie poza stoiskami wszelkiego rodzaju opakowań, papierów i innych materiałów stwarzających zagrożenie pożarowe, i) zastawianie dostępu do rozdzielni elektrycznych, hydrantów, podręcznego sprzętu gaśniczego, przycisków alarmowych Ppoż., wyłączników energii elektrycznej , itp., j) zastawianie (szczególnie parkującymi samochodami) dróg pożarowych prowadzących do Miejsca Targów blokowanie dróg, przejść, wyjść ewakuacyjnych i ciągów komunikacyjnych, k) stosowanie na terenie targów balonów oraz innych urządzeń napełnionych palnym gazem, l) wnoszenie i stosowanie na terenie Targów wszelkich butli z gazami palnymi, w tym również typu turystycznego, m) gromadzenie i przechowywanie na terenie Targów : materiałów palnych oraz wszelkiego rodzaju opakowań, papierów i innych materiałów stwarzających zagrożenie pożarowe, n) używanie przy montażu stoisk materiałów innych, niż wyłącznie materiałów, które są niepalne, trudno zapalne bądź zostały zabezpieczone przed ogniem (na stoisku powinny znajdować się stosowne certyfikaty i zaświadczenia), o) używanie podręcznego sprzętu gaśniczego do celów nie związanych z gaszeniem pożaru, p) używanie sprzętu (urządzeń), których powierzchnia może nagrzać się do temperatury przekraczającej 100oC muszą być oddalone od obudowy i wszelkich materiałów łatwopalnych na bezpieczną odległość, ustaloną każdorazowo z Organizatorem. r) pozostawiania bez dozoru włączonych do sieci odbiorników elektrycznych; każdy użytkownik zobowiązany jest, każdorazowo przed opuszczeniem stoiska, do wyłączenia zasilania energii elektrycznej doprowadzonej do własnych urządzeń, s) ustawiania urządzeń grzejnych na podłożu palnym, t) zakładania na żarówki i inne punkty świetlne osłon z materiałów łatwopalnych, u) używanie wykładzin z materiałów palnych na ciągach komunikacyjnych i ewakuacyjnych oraz na klatkach schodowych.

2. Inne obowiązki. Wystawcy zobowiązani są także do: do zaniechania wszelkich czynności mogących obniżyć stopień bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W przypadku specyficznej ekspozycji stwarzającej poważne zagrożenie pożarowe, na Organizatorach spoczywa obowiązek dodatkowego zabezpieczenia przeciwpożarowego we własnym zakresie, w sposób uzgodniony z Organizatorem. Pracownicy Wystawcy wykonujący montaż stoiska muszą posiadać aktualne zaświadczenie o odbytym szkoleniu BHP. 5

3. Zabudowa stoiska. Wystawca do zabudowy stoisk może używać wyłącznie materiałów, które są niepalne, trudno zapalne, bądź zostały zabezpieczone przed ogniem. Nie wolno stosować takich materiałów które paląc się eksplodują albo wydzielają toksyczny dym.

4. Czynności alarmowe. W razie powstania pożaru na terenie Targów należy natychmiast zaalarmować Państwową Straż Pożarną telefonem nr 998. Do chwili przybycia Państwowej Straży Pożarnej należy bezwzględnie podporządkować się kierującemu akcją ratowniczo-gaśniczą pracownikowi Miejsca Targów a po przybyciu funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, dowódcy akcji ratowniczo-gaśniczej.

5. Inne wymagania.

1. Wyznaczone drogi komunikacyjne i ewakuacyjne muszą być zawsze wolne. Zabrania się na nich parkowania pojazdów oraz składowania towarów. Pojazdy i towary pozostawione na tych drogach zostaną usunięte na koszt i ryzyko uczestnika Targów lub wykonawcy stoiska.

2. Sposób i miejsce bezpiecznego magazynowania materiałów łatwopalnych i trujących należy każdorazowo uzgodnić z Organizatorem.

3. Zabronione jest zastawianie przejść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych oraz tarasowanie przejść ewakuacyjnych. Szczegółowe zasady w tym zakresie opisane zostały w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

4. Wystawca, w zakresie jakim przewidują to przepisy prawa, ponosi pełną odpowiedzialność za porządek i bezpieczeństwo wewnątrz i na zewnątrz przedmiotu najmu. Wystawca pokryje wszelkie szkody, powstałe w wyniku jego działania albo zaniechania lub działania albo zaniechania osób trzecich, za które ponosi odpowiedzialność i co obejmuje w szczególności jego pracowników lub współpracowników. W związku z wynajem Stoiska, jeśli zgodnie z przepisami prawa; Wystawca będzie zobowiązany do naprawienia szkód: :

a) powstałych w przedmiocie najmu,

b Organizatora,

c) osób trzecich.

Strony postanawiają, że odpowiedzialność zakreślona w tym ustępie obejmuje również szkody powstałe na terenie dróg dojazdowych, przeciwpożarowych oraz miejsc parkingowych.

VII. Rezygnacja z udziału w Targach

1. Rezygnacja Wystawcy.

1) Wystawca może, zrezygnować z udziału w Targach w terminie 21 dni przed dniem ich rozpoczęcia. W takim przypadku Wystawca jest obciążony kosztami manipulacyjnymi w wysokości 50% dokonanej Opłaty.

2) W przypadku kiedy Wystawca zrezygnuje z udziału w Targach w terminie krótszym niż 21 dni przed datą ich rozpoczęcia, uiszczona już przez niego Opłata nie podlega zwrotowi.

3) Rezygnacje będą złożone droga elektroniczną zgodnie z Umową.

4) Nie zgłoszenie się Wystawcy w dniu rozpoczęcia (daty montażu Stoiska) Targów uważa się za rezygnację z udziału a uiszczona już Opłata nie podlega zwrotowi.

 

2. Odwołanie Targów przez Organizatora;

1) Organizator ma prawo do odwołania Targów, z powodów organizacyjnych przed datą rozpoczęcia Targów.

2) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca, lub terminu Targów w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych. O fakcie takim poinformuje Wystawcę. W przypadku zaistnienie powyższych okoliczności opłata za wynajem Stoiska nie podlega zwrotowi.

3) Organizator ma prawo do ograniczenia powierzchni Targów.

3. Siła wyższa.

W przypadku, zaistnienia siły wyższej, Organizator będzie uprawniony do odwołania Targów, ich skrócenia albo ograniczenia w każdym czasie. W przypadku zaistnienia siły wyższej wszelkie zobowiązania Organizatora ulegają zawieszeniu na okres trwania siły wyższej lub jej skutków.

Organizator zostaje zwolniony z wykonania swoich obowiązków umownych, jeśli siła wyższa lub jej skutek trwa dłużej niż okres Targów. Powyższe działania Organizatora nie będą uznane jako niewykonanie lub nienależyte wykonania Umowy a Wystawcom nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie wobec Organizatora z tego tytułu. Organizator posiada powyższe uprawnienia również w przypadku powstania zagrożenia bezpieczeństwa w trakcie Targów.

Zawiadomienie w tym zakresie zostanie przekazane Wystawcom zgodnie z zasadami komunikacji pomiędzy Stronami podanymi w Umowie.

VIII. Przystosowanie Stoiska w trakcie Targów

1. Warunki techniczne, ograniczenia.

1) Wszelkie przyłącza elektryczne muszą być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami.

2. Wystawca nie będzie:

1) dokonywać mocowań Stoiska w sposób, który łączyłby się z przytwierdzaniem śrub lub gwoździ do podłogi, ścian lub Stoisk sąsiednich, bez pisemnej zgody Organizatora targów,

2) ograniczać dostępu do infrastruktury technicznej, p. pożarowej na terenie Targów, (np. ustawiania tablic, reklam, pojemników z produktami).

IX. Ochrona, odpowiedzialność za mienie Wystawców, ubezpieczenie.

1. Zaleca się Wystawcy ubezpieczenie mienia (towarów) i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Wystawców przed, po i w czasie trwania Targów.

2. Wystawca odpowiada za szkody wyrządzone w czasie i na terenie powierzchni Targów, wobec Organizatora lub właściciela budynku – miejsca Targów, spowodowane przez Wystawcę (jego pracowników, osoby zatrudnione w inny sposób),

3. Organizator, niezależnie od przypadków siły wyższej, zastrzega sobie prawo – w sytuacji powstania okoliczności niezależnych od Organizatora – do odwołania, skrócenia, przełożenia lub częściowego zamknięcia Targów bez prawa do odszkodowania na rzecz Wystawcy ani też zwrotu Wystawcy poniesionych przez niego kosztów z tytułu uczestnictwa w targach.

4. Targi są objęte ochroną podczas ich trwania, a także w trakcie przygotowań. Jednakże za mienie własne dostarczone na teren Targów (Stoiska) odpowiedzialny jest wyłącznie Wystawca.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, czy nie wynikające z jego winy uszkodzenia mienia należące do Wystawcy.

X. Postanowienia końcowe

1. Regulamin i jego załącznik nr 1 wchodzi w skład Umowy i stanowią całkowitą umowę zawartą pomiędzy Stronami.

2. Wystawca wyraża zgodę na zamieszczanie w materiałach reklamowych i informacyjnych zdjęć i opisów ekspozycji targowej Wystawcy, powstałych w trakcie Targów.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich z tytułu odtwarzania przez Wystawcę utworów muzycznych i innych tworów artystycznych podczas trwania Targów.

4. Organizator nie zapewnia miejsc postojowych lub parkingu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Szczegółowe warunki dot. zapewnienia bezpieczeństwa.

1. Palenie tytoniu na terenie Targów. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa Wystawcom oraz odwiedzającym, na terenie Targów (oraz całego budynku) istnieje całkowity zakaz palenia tytoniu. W tym zakresie mają zastosowanie także przepisy bezwzględnie obowiązujące.

2. Organizator (lub właściciel budynku) zastrzega sobie prawo do podjęcia natychmiastowych działań, z przerwaniem Targów włącznie, w przypadku stwierdzenia, że zostały naruszone przepisy przeciwpożarowe lub inne przepisy bezpieczeństwa na terenie targowym i przyległej infrastruktury.

3. W celu zapewnienia niezbędnej skuteczności działania zamontowanej na terenie Targów p.poż. instalacji wodnej oraz p.poż systemu alarmowego nie jest możliwe umieszczanie elementów dekoracyjnych (tkaniny, dekoracje) pod sufitem.

4.Przechowywanie towarów. Niedopuszczalne jest składowanie pojemników na elementy targowe/towar, sprzęt oświetleniowy lub inne elementy w korytarzach, przejściach, częściach wspólnych lub innych miejscach do tego nieprzeznaczonych (np. z uwagi na blokowanie dostępu do hydrantu, urządzeń ppoż., lub dróg ewakuacyjnych).

5. Wykorzystanie przewodów elektrycznych. Używanie przez Wystawców własnych przewodów do montażu dodatkowego oświetlenia na Stosiku muszą być zabezpieczone, tak aby nie stwarzały zagrożenia (dotyczy to także odpowiedniego przymocowania do podłoża i przykrycia matami jeżeli znajdują się na przejściu).

6. Na terenie Targów istnieje całkowity zakaz wnoszenia lub używania materiałów łatwopalnych, wybuchowych, żrących lub o charakterze pirotechnicznych.

Olsztyn, 05.05.2022 r.

Organizator: Zmydlona Małgorzata Białoszewska

Rozmiar

1x2m, 2x3m, 2x3m z namiotem

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Stoisko targowe Targi rEKOdzieła”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Koszyk
0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu